El Pla operatiu 2014-2020 de renovació de Lloret de Mar agrupa un conjunt d’accions: connectivitat i mobilitat del municipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves inversions a la planta d’allotjament i en oferta turística en general; eficiència energètica i telecomunicacions.

Amb aquest projecte a Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya implementa el pla pilot de renovació de destinacions turístiques. Aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, respon a les directrius marcades pel Pla Estratègic de Turisme de Catalunya pel que fa a la reconversió integral de les destinacions madures.

Estem a l’espera de l’informe d’avaluació d’aquest Pla Operatiu. De moment, Lloret de Mar continua essent el municipi més turístic però alhora el més pobre de comarques gironines. La renda per càpita està un 35% per sota de la mitjana catalana.